FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználási feltételek (Adatkezelési tájékoztatóval kiegészítve)

FONTOS – KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN!

A KEZELÉSRE JELENTKEZÉSSEL ÖN KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA A JELEN WEBOLDALON FELTÜNTETETT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, A KEZELÉSEK ELLENJAVALLATAIT, VALAMINT HOGY ELFOGADJA SZEMÉLYES ADATAINAK E WEBHELYEN TALÁLHATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓNAK MEGFELELŐ KEZELÉSÉT.

– Az ellátásra történő jelentkezés a felhasználási feltételek ráutaló magatartással történő elfogadásának, az adatkezelési nyilatkozat ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül. Jelen felhasználási feltételek alkalmazandók minden egyéb, a Szolgáltatóval történő kommunikációra. A Felhasználási feltételek az ellátás helyén – külön kérésre – kinyomtatva is megtekinthetők.

– A Felhasználási feltételektől eltérő Megállapodás (beleértve a felek által elfogadott különleges feltételeket) csak a Szolgáltatóval írásban kötött szerződéssel köthető.

– A panaszokat az info@medi-thai.com email címre kell megküldeni, vagy a recepción keresztül lehet leadni.

1 – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelentkezés: a Szolgáltatóhoz a szolgáltatások igénybevételére irányuló, telefonon, személyesen vagy – amennyiben rendelkezésre áll – webes felületen történő előzetes megkeresés.

Névleges idő: az egyes kezelések, ellátások névleges időtartama a Jelentkezésben meghatározott konkrét, a kezelés, ellátás pontos kezdő és befejező időpontját is magában foglaló időtartam, melybe beleszámítandó az esetleges késés időtartama, valamint a Szolgáltatás konkrét nyújtásának helyszínén eltöltött idő, így az átöltözés, vendégcsere időtartama is.

Szolgáltató: a weboldal üzemeltetője, az ellátást végző dolgozója, alvállalkozója és az ellátást közvetlenül végző vállalkozó.

Szolgáltatás: a jelen weboldalon meghatározott valamennyi ellátás.

Orvosesztétikai rendelő: olyan fizioterápiás rendelő, ahol egészségügyi végzettséggel és működési engedéllyel rendelkező személy fizikoterápiára, illetve orvosesztétikai kezelésekre alkalmas géppel non-invaziv esztétikai kezelést végez.

2 – JELENTKEZÉS

– Az ügyfél jelentkezése a Szolgáltató kifejezett, jelen felhasználási feltételekben meghatározott módon megtett nyilatkozatával minősül elfogadottnak. A Szolgáltató bármely okból visszautasíthat egy Jelentkezést. A szolgáltatást felnőttek, esetenként szülő kíséretében 12 éven felüli gyermekek vehetik igénybe. Az ügyfél köteles a jelentkezéshez szükséges adatokat megadni, így például fizikoterápiás szolgáltatás igénybe vételéhez – az EESZT felé kötelező adatszolgáltatás miatt – a TAJ számot.

– Ha a Szolgáltatás az Ügyfél által kért időpontban nem áll rendelkezésre, az Ügyfelet értesíteni kell, Ügyfél ilyen esetben választása szerint fenntarthatja Jelentkezését. Ilyenkor a Jelentkezés az Ügyfél által választott olyan időpontra módosul, amikor a szolgáltatás már rendelkezésre áll. Ha az Ügyfél az ellátást kifizette, de a Szolgáltató vagy az Ügyfél úgy dönt, hogy törli a Jelentkezést, úgy a már kifizetett díj 15 munkanapon belüli visszatérítését igényelheti. Bérlet (azaz több alkalom kedvezményes igénybe vétele) árából visszatérítés nem igényelhető, az az érvényességi időtartamon túl, más alkalommal használható fel. A Szolgáltató ez alól – feltételekhez kötötten – felmentést adhat.

– Felek rögzítik, hogy a Jelentkezés Szolgáltató által, webes felületen vagy emailben történő visszaigazolása írásba foglalt szerződésnek minősül.

– A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Jelentkezés és kezelések nyelve, valamint jelen Feltételek hivatalos nyelve magyar; a kezelés során – szükség szerint – az angol nyelv is használható.

3 – ÁRAK ÉS FIZETÉS

– A Szolgáltatások hivatalos ára a recepción elérhető Díjszabás jegyzékben feltüntetett ár. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a weboldal „árak” menüpontjában feltüntetett ár ezt hűen tükrözze, de esetleges adminisztratív hiba miatti eltérés esetén a hivatalos ár a mérvadó. A feltüntetett ár az Ügyfél által fizetendő ár, amelyet további áfa nem terhel. A szolgáltatásokat végző vállalkozók esetenként alanyi áfamentes szolgáltatást végeznek, illetve a humán egészségügyi szolgáltatások (TEÁOR 8690) tárgyi áfamentes szolgáltatások. Az árak nem tartalmaznak szervízdíjat, illetve „borravalót”.

– A fizetést az Ügyfelek számára az „árak” menüpont alatt kínált lehetőségek egyikével kell végrehajtani. Előre fizetés – amennyiben elérhető – a webes felületen bankkártyával történhet. Írásban hosszabb távra szerződött partnerek átutalással is fizethetnek. Helyszíni fizetés készpénzzel, bankkártyával vagy – adott esetben, szolgáltatástól és szolgáltatótól függően egyes szerződött egészségpénztárak vonatkozásában – egészségpénztári és SZÉP kártyával lehetséges. Bankkártya és egészségpénztári kártya csak fedezettel, személyesen vehető igénybe. Fedezet nélküli, illetve jogosulatlan kártyahasználat ügyvédi eljárási költségkövetelést is maga után vonhat. A helyszíni készpénzfizetés korlátozható. Különböző kedvezmények összevontan nem alkalmazhatók (kivéve, ha az összevonásról kifejezett értesítés van).

– Az Ügyfél a fizetés megtörténtétől jogosult igénybe venni a Szolgáltatást. Az Ügyfél köteles a számlázáshoz szükséges adatokat megadni.

– Átutalással történő fizetés esetén a Szolgáltató fizetési teljesítési visszaigazolása az Ügyfél által megadott címre küldött e-mail.

– A Jelentkezés alapján akkor jön létre a Szerződés, amikor a Szolgáltató a vonatkozó számlát az Ügyfél számára kiállítja. Szolgáltató alvállalkozókat alkalmaz, akik önálló számla kiállítására jogosultak.

4 – A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

– A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy rendszeresen, egyoldalúan módosítsa az árakat, amelyek változatlansága nem garantálható. Szolgáltató jogosult a kuponos kedvezmények, illetve az egyéb kedvezmények visszavonására, illetve azok időbeli vagy bizonyos szolgáltatásokat érintő korlátozására.

– A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor töröljön Szolgáltatásokat vagy azokat más, megfelelő helyszínen teljesítse, vagy egyes személyek felé ne teljesítsen (például eszközök teherbíró képességét meghaladó testsúly esetén).

– A Szolgáltató a jogszabályok által meghatározott keretek között semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatások webhelyről való törlése vagy a Jelentkezés megtagadása kapcsán.

– A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kezelés Jelentkezésben közölt kezdő időpontjához képest túl nagy – 10 percet meghaladó – késés esetén a kezelés elvégzését megtagadja, ilyen esetben a Szolgáltató a kezelés díjának visszatérítésére nem köteles.

– Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon, illetve tájékoztató anyagokban fellehető kezelési hatásokat taglaló tájékoztatásokért és egyéb információkért, tájékoztató árakért.

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél értékeiért, értéktárgyaiért.

– A Szolgáltató jogosult az Ügyfél egészségi állapotának kérdezés útján való ellenőrzésére, testhőmérsékletének ellenőrzésére, és a válasz megtagadása, vagy ellenjavallat észlelése, továbbá hőemelkedés vagy láz esetén a szolgáltatás vagy a szolgáltatás folytatásának megtagadására. A Szolgáltató szájmaszk vagy ezzel egyenértékű védőeszköz viselésére kötelezheti az Ügyfelet. Szolgáltató jogosult bizonyos szolgáltatások vállalását személyi vagy tárgyi rendelkezésre álláshoz, más, kiegészítő szolgáltatás igénybe vételéhez, illetve a szolgáltatást végző személyes hozzájárulásához kötni (pl. intimitást igénylő szolgáltatások).

5 – A FELEK KÖZTI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

– A Szerződés hatálya: a felek közti Szerződés akkor kezdődik, amikor az Ügyfél a bérlet vagy az ellátás árát a Szolgáltató részére megfizeti, és az ellátás végéig, illetve bérlet esetén addig tart, amíg az adott bérlettípusra irányadó határozott idő le nem telik, vagy amíg az adott bérletfajtához tartozó alkalmak száma el nem fogy, vagy amíg felek bármelyike vagy mindkét fél közös megegyezéssel a Szerződést meg nem szünteti.

– A bérlet lejárta után – egyébként még felhasználható alkalmak megléte esetén – nem hosszabbítható meg, a felhasználatlan alkalmak elvesznek.

– Megszüntetés indokolási kötelezettséggel: A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azonnali hatállyal megszüntesse a jelen Szerződést, ha az Ügyfél által megadott bármely adat félrevezető vagy téves.

– A megszűnés hatálya: Jelen Szerződés megszűnésekor az Ügyfél jogosulatlanná válik a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen Szerződés megszűnéséből eredő károkért, azonban a Szerződés megszűnése nincs hatással a megszűnés időpontja előtt felmerülő igényekre.

6 – LEMONDÁS

– Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatást legalább a Jelentkezésben meghatározott időpontot megelőző 24 órával mondja le, úgy a megfizetett díj más alkalommal kerülhet felhasználásra, ennek ellehetetlenülése esetén pedig visszatérítésre kerül, illetve a helyszínen történő fizetés esetén a díj utólag nem kerül felszámításra. Bérlet vásárlása esetén a jelen pontban meghatározottak szerinti lemondást követően a lemondással érintett alkalom a szabad alkalmakból levonásra nem kerül. A Szolgáltatás időpontjának a fenti határidőn belüli módosítása esetén a már megfizetett díj az új időpont ellenértékeként kerül elszámolásra.

– A Szolgáltatás ellenértékének teljes visszatérítésére abban az esetben nem kerül sor, illetve a Szolgáltatás díja akkor kerül utólag felszámításra, ha a Szolgáltatót az Ügyfél a Jelentkezésben meghatározott napot megelőző 24 órán belül értesíti az alkalom lemondásáról, vagy ha a lemondásról a Szolgáltatót egyáltalán nem értesíti. Bérlet vásárlása esetén a jelen pontban meghatározottak szerinti lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a lemondással érintett alkalom a még fel nem használt alkalmakból levonásra kerül.

– Ha a Szolgáltató a Jelentkezés elfogadása előtt vagy azt követően bármikor megállapítja, hogy az Ügyfél bármely nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, különösen, de nem kizárólag, ha az Ügyfélnek olyan egészségügyi problémája van, mely a jelen weboldalon feltüntetett ellenjavallatok alapján a kezelés biztonságos elvégzését kizárja, a Jelentkezést illetve a már megvásárolt bérletet törli, és az Ügyfél által megfizetett díjat az Ügyfélnek az általa megadott bankszámlára a Jelentkezés illetve a bérlet törlésétől számított 28 napon belül visszautalja, azzal, hogy az Ügyfél által megfizetett díj 25 %-át adminisztratív költség címén visszatartja. Amennyiben a kizáró okról a Szolgáltató a Jelentkezésben foglalt alkalmat megelőző 24 órán belül szerez tudomást, úgy a díj visszautalására nem kerül sor, illetve a meghiúsult kezelés díját ilyen esetben a Szolgáltató az Ügyféltől követelni jogosult.

7 – FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

A Jelentkezést követően a Szolgáltató az utalás beérkezését illetve készpénzben történő fizetés esetén a fizetés megtörténtét követően adja át illetve küldi meg a számlát.

8 – AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KORLÁTOZÁSOK

– A Szerződés időtartama alatt, az Ügyfél kifizetésének a Szolgáltató számláján történő jóváírásakor vagy készpénzben történő fizetés esetén a pénz átvételétől a Szolgáltató az Ügyfél számára lehetővé teszi Szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

– A szolgáltatásokat mindenki a saját felelősségére veszi igénybe. Az esetleges egészségügyi panaszokat az Ügyfélnek előre jeleznie kell. Az Ügyfél köteles figyelembe venni az Ellenjavallatokat, és önkényesen nem helyezheti át a kezelő szerveket, például elektródákat. A szolgáltatás után az Ügyfélnek el kell hagynia a kezelő teret. A weblapon, illetve szórólapokon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők orvosi vagy szakemberi tanácsnak.

 – Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel rendelkezik más harmadik személytől származó, általa szolgáltatott személyes adatokért.

 – A Szerződés a jelen felhasználási feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon kívül más jogokat a Szolgáltatások vonatkozásában nem biztosít.

– Amennyiben Szolgáltató minden igyekezete ellenére hibás adatok szerepelnek a szolgáltatással kapcsolatban, különös tekintettel a piaci ártól aránytalanul eltérő árra, Szolgáltató nem köteles a hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a reális áron történő teljesítést, melynek ismeretében az Ügyfél maradhat vagy elállhat szándékától. Esetleges webes jelentkezés esetén az automatikus visszaigazoló email nem minősül a szolgáltatási megrendelés elfogadásának, az csak a tájékoztatást (visszaigazolást) szolgálja, hogy a rendelési igény az Ügyféltől megérkezett Szolgáltató rendszerébe.

– Azönállóan használható relaxációs eszközök használata saját felelősségre történik, korábban érkezve, pár percre vehetjük igénybe, és csak abban az esetben, ha használata nem zavarja a helyiségben folyó, már megkezdett kezeléseket.

 – Az Ügyfélnek elvárható higiéniai körülmények között, tisztán, valamint alkohol- vagy bódultságtól mentes állapotban kell megjelennie a kezelés helyén. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél által fogason, szekrényben elhelyezett vagy magára hagyott tárgyakért.

9 – SZERZŐI JOGOK

– A weblapon, tájékoztató anyagokon fellelhető információk, képek a szerzői jog által védett tartalmak, azoknak illetéktelen felhasználása, a szerzői jogtól eltérő, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi bitorlást valósít meg, amely ellen Szolgáltató fellép. A weblapon található képek, videók nem feltétlenül a kezelés helyén készültek, és csupán illusztrációk, BTL és saját kép, továbbá a Shutterstock, Unsplash, Getty Images licencengedélye alapján kerültek felhasználásra. A Szolgáltató továbbá kizárólagos használati joggal rendelkezik bizonyos műszaki megoldások felett, amelyeket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromozott, például a masszázs matracok légellátása kapcsán. E jogok harmadik fél részéről történő megsértése bitorlási pert vonhat maga után, amely kapcsán Szolgáltató, illetve a szellemi tulajdonvédelem jogosultja a nemzetközi joggyakorlat tapasztalatai alapján a zéró tolerancia elvét alkalmazza. A MEDITHAI márkanév továbbá bejegyzett védjegy, amelynek megsértése hasonló jogkövetkezménnyel jár.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A medi-thai.com tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikus úton az alábbi címekre küldheti: info@medi-thai.com. Válaszainkat 30 napon belül küldjük az Ön által megadott email címére.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapszik.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  E-CTM Kft.

Székhely:                                 Budapest, Csepreghy u. 2, 1085

Képviselő és adatvédelmi tisztviselő:

                                                Prntz György

Telefon:                                  06205070002

E-mail:                                    info@medi-thai.com

1. Az adatkezelés lehetséges céljai.

– Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ideértve

·         számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést,

·         adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést,

·         egészségügyi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést.

– Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, ideértve

·         ajánlatadáshoz, ajánlatkéréshez szükséges adatkezelést;

·         az e-mail és telefonos kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelést;

·         az Ön, mint ügyfél adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés teljesítését veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését az együttműködési kötelezettség megszegéseként kell értékelnünk.

Az 1997. évi XLVII. törvény a magánegészségügyi szolgáltatókra is kiterjesztette az adatközlési kötelezettséget és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) való kötelező csatlakozást. Ennek szabályai a törvényben találhatók.

2. Az adatkezelés jogalapja

– Amennyiben a személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél szerződéses kapcsolattartója.

– Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztató részét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad meg.

3. Az adatkezelés időtartama

– Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése napján kezdődik és legfeljebb e naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.

– A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok tárolása) időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év.

– Írásbeli szerződéskötéssel kapcsolatosan kezelt adatok megőrzésének időtartama 6 év.

– Szolgáltató a szolgáltatás bejáratánál és előtereiben kamerás, rögzítős biztonsági rendszert helyezhet el, az emberi méltóság tiszteletben tartásával, jogos érdek védelme érdekében. A felvételek kezelésével 3. személyt nem bízunk meg, azokat 3. személynek – a törvényben rögzítetteken (pl. rendőrségi, hatósági megkeresések) kívül – nem adjuk át, és célszerűen 3 munkanapon belül töröljük, hacsak nem tartalmaznak bűncselekmény, szabálysértés, munkaügyi, fegyelmi gyanúhoz kapcsolódó adatot.

4. Az adatkezelést végzők személye, kötelezettségei

Az adatok címzettjei a menedzsment tagjai illetve a kezeléseket végző személyek.

A személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra, gondoskodunk továbbá az adatok biztonságáról, védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól illetve nyilvánosságra hozataltól.

5. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatokról, azokhoz hozzáférhet, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy kezelésének korlátozását a közölt e-mail címre küldött levéllel. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a kérelmet teljesítjük.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, ilyenkor személyes adatának törlésére kerül sor.

Törlés helyett zároljuk az adatokat, ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön érdekeit, ilyenkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely törlést kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adata kezelése ellen a info@medi-thai.com e-mail címre küldött levéllel, a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, döntünk annak megalapozottságáról, és írásban tájékoztatjuk a döntésünkről.

6. Jogorvoslat, egyéb védelem

Ön az adatai kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg.

Budapest VIII. kerület betegjogi képviselője: Dr. Szedresi Alexandra tel: 06-20-4899-504. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em., tel: 06-1-450-2598.